Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ MAPA REGIONU LEGITYMACJE PTSM SKKT
PIERWSZA KADENCJA (1975 - 1976) POWSTANIE ODDZIAŁU:
Oddział powstał w 1975 r. jako Oddział Wojewódzki, wraz z powstaniem województwa bielskiego. Był to jeden z pierwszych oddziałów PTSM w kraju.
Prezes: dr Zdzisław Rabicki – Kurator Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
Ówczesna Zadania Beskidzkiego Oddziału.

 • Tworzenie bazy noclegowej w placówkach pozaszkolnych – zorganizowano 28 schronisk młodzieżowych w ciągu roku, udostępniających 1.336 miejsc noclegowych.
 • Przedstawianie regionu i jego wybitnych walorów turystycznych, zabytków architektonicznych, miejsc martyrologii, folkloru itp. – umożliwienie ich poznawania turystom.
 • Opracowywanie tras typowych dla obozów wędrownych w Beskidzie Małym, Śląskim i Żywieckim oraz przez Pogórze.
 • Organizacja rajdów i zlotów młodzieży ówczesnego województwa bielskiego.
 • Wypożyczanie sprzętu turystycznego (wypożyczalnie w Bielsku-Białej i Wiśle-Głębcach).
 • Organizacja konkursu współzawodnictwa schronisk młodzieżowych (organizowany w celu polepszania standardu ich usług).
 • Organizacja szkoleń dla kierowników i gospodarzy schronisk młodzieżowych.
 • Wzbogacanie pracy wychowawczej.
 • Propagowanie członkostwa w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych, tworzenie kół PTSM.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
DRUGA KADENCJA (1976 - 1980)
Prezes: dr Zdzisław Rabicki – Kurator Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
Ówczesna Zadania Beskidzkiego Oddziału.

 • Tworzenie nowych schronisk młodzieżowych. (Osiągnięto liczbę 31 placówek, co dało województwu pierwsze miejsce w kraju).
 • Przekształcanie schronisk sezonowych w stałe.
 • Powołanie Komitetów Opiekuńczych schronisk młodzieżowych, służących pomocą tym placówkom (np. koła PTSM).
 • Podnoszenie kwalifikacji kadry (szkolenia).
 • Nawiązanie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - PTTK (porozumienie z 1976 roku).
 • Podpisanie umowy z Wojewódzkim Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody, w celu propagowania ochrony środowiska naturalnego.
 • Współpraca z innymi Oddziałami PTSM w kraju, wymiana doświadczeń.
 • Organizowanie konferencji kierowników schronisk młodzieżowych i członków Zarządu Oddziału.
 • Organizacja Izb Pamięci Narodowej.
 • Organizacja XI Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży PTSM (3-7 VII 1980).
 • Wydawanie materiałów: "Informator turystyczny województwa bielskiego", artykuły "Poznaj swój kraj", "Schroniska województwa bielskiego zapraszają" (w biuletynie PTSM), "Poradnik dydaktyczno-wychowawczy", folder "Z działalności PTSM", opis tras obozów wędrownych.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
TRZECIA KADENCJA (1980 - 1986)
Prezes: mgr Stanisław Drobik – Wicekurator Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
Ważne wydarzenia dla Beskidzkiego Oddziału PTSM.

 • Dalszy rozwój bazy schronisk młodzieżowych – w 1985 roku udzielono 132 tys. osobonoclegów, co stanowiło przyrost o 40 tys. w porównaniu z rokiem 1980.
 • Wielu działaczy PTSM z ramienia Oddziału Beskidzkiego otrzymało odznaczenia i nagrody za pracę społeczną na rzecz rozwoju szkolnych schronisk młodzieżowych.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
CZWARTA KADENCJA (1986 - 1990)
Prezes: mgr Zbigniew Boczkowski – Wicekurator Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
Ważne wydarzenia dla Beskidzkiego Oddziału PTSM.

 • Ówczesne zmiany w życiu społeczno-politycznym stworzyły inna sytuację dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Nastąpiło zawieszenie przedmiotowego dotowania jego działalności. W związku ze zmianami Zarząd Beskidzkiego Oddziału podjął szereg kroków utrzymujących dotychczasowe kierunki działalności, a także poszerzając swoje zadania.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
PIĄTA KADENCJA (1990 - 1996)
Prezes: mgr Jerzy Foltyniak – Wicekurator Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
Ważne wydarzenia dla Beskidzkiego Oddziału PTSM.

 • Przeprowadzenie radykalnej korekty sieci schronisk młodzieżowych.
 • Stworzenie nowych schronisk młodzieżowych: w Cieszynie (ze względu na tereny przygraniczne), w Buczkowicach, w Ustroniu-Jaszowcu – schronisko międzynarodowe „Wiecha”.
 • Ustanowienie odznaki „Przyjaciel schronisk młodzieżowych” dla spopularyzowania tej bazy (w Oddziale przyznano 886 odznak brązowych, 69 srebrnych, 12 złotych i 3 „Złote z Laurem”).
 • Pierwszy udział Beskidzkiego Oddziału PTSM w regionalnych i ogólnopolskich targach turystycznych.
 • Organizacja wspólnie z Zarządem Wojewódzkim PTTK Ogólnopolskiego Turnieju Krajoznawczo-Turystycznego.
 • Kontynuowanie akcji szkoleniowej.
 • Propagowanie wypoczynku zimowego w schroniskach młodzieżowych.
 • Organizacja półkolonii zimowej z nauką jazdy na nartach dla dzieci w Brennej.
 • Bieg sylwestrowy na bielskich Błoniach.
 • organizacja obozu języka angielskiego w Wiśle.
 • Współorganizacja (razem z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej) obozu UNESCO w ramach współpracy z Francją.
 • Utworzenie Poradni Krajoznawczo-Tursytycznej z powołanymi koordynatorami do spraw turystyki w terenie.
 • współpraca z Oddziałem Promocji Gospodarczej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego (organizacja Światowego Dnia Turystyki).
 • Ścisła współpraca z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej.
 • Podsumowanie 20 lat działalności Oddziału w Istebnej Zaolziu.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
SZÓSTA KADENCJA (1996 - 2001)
Prezes: mgr inż. Bogdan Sroka – Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej
Ważne wydarzenia dla Beskidzkiego Oddziału PTSM.

 • Kadencja ta przebiegała pod hasłem 75-lecia ruchu schronisk młodzieżowych w Polsce
 • Reforma administracyjna (1999) województwo bielskie zostało wchłonięte do województwa śląskiego. Reforma powoduje całkowity zanik dotacji.
 • Szkolne schroniska młodzieżowe zostają przejęte przez samorządy terytorialne.
 • Współpraca z Kuratorium Oświaty została ograniczona ze względu na utworzenie w Bielsku-Białej Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • Oddział PTSM w Bielsku-Białej utracił status „wojewódzki” i przyjął nową nazwę: Oddział Beskidzki PTSM w Bielsku-Białej.
 • Baza schronisk młodzieżowych w dalszym ciągu tworzyła największą bazę schronisk młodzieżowych w Polsce, jednak liczba osób odwiedzających te placówki malała (w roku 2000 nastąpił spadek o 41%); miała na to wpływ sytuacja w kraju, brak dotacji i zmiany w potrzebach społeczeństwa.
 • Spadek liczba obozów wędrownych (do 59), mimo to Oddział zajmował drugie miejsce w kraju pod względem ich ilości.
 • Spadek członkostwa w Towarzystwie.
 • Znacząca rola przedstawiciele Oddziału Beskidzkiego w pracach Zarządu Głównego PTSM.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
SIÓDMA KADENCJA (2001 - 2006)
Prezes: mgr inż. Bogdan Sroka – Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej
Ważne wydarzenia dla Beskidzkiego Oddziału PTSM.

 • Oddział Beskidzki PTSM zmienił swoją siedzibę – z dotychczasowej (przy ul. Piastowskiej) przeniósł się do części budynku zajmowanego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 10.
 • Ze względów ekonomicznych od 2004 r. prowadzenie biura Oddziału ma charakter pracy społecznej.
 • Pomimo piętrzących się trudności Oddział starał nadal realizuje swoje zadania statutowe, na miarę możliwości (głównie poprzez działalność społeczną swoich członków).
 • W maju 2005 r. w schronisku w Rajczy Nickulinie miały miejsce obchody 30-lecia istnienia Oddziału Beskidzkiego PTSM.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
ÓSMA KADENCJA (2006 - 2011)
Prezes: mgr inż. Bogdan Sroka – Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej
Ważne wydarzenia dla Beskidzkiego Oddziału PTSM.

 • Oddział Beskidzki PTSM realizuje swoje zadania statutowe, głównie dzięki pracy społecznej członków.
 • Oddział aktywnie współpracuje z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.
 • Kontynuuje akcję obozów zimowych w Brennej.
 • Kontynuuje akcje obozów letnich – prowadzi trzy trasy przez Beskid Śląski, Mały i Żywiecki.
 • Jest organizatorem kursów dla nauczycieli w zakresie uprawnień na Kierownika wycieczek szkolnych .
 • Organizuje kursy na uprawnienia Wychowawca kolonii i Kierownik obozów wędrownych.
 • Opracowuje i wydaje broszurę propozycji wycieczek szkolnych w oparciu o bazę szkolnych schronisk młodzieżowych w kraju.
 • Oddział jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zlotu PTSM w Ustroniu-Jaszowcu i Zlotu Kół PTSM Beskidzka Jesień.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
DZIEWIĄTA KADENCJA (2011 - 2016)
Prezes: mgr inż. Bogdan Sroka – Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej
Ważne wydarzenia dla Beskidzkiego Oddziału PTSM.

 • Dziewiąta kadencja przebiegła pod hasłem 90 – lecia Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce oraz 85 – lecia schroniska młodzieżowego Oleandry w Krakowie.
 • Z okazji jubileuszu wydano monografię – X rozdział tego wydania jest poświęcony naszemu Oddziałowi. Materiały do monografii opracowali nasi działacze, tj. Weronika Grabska-Martyniak i Bogdan Sroka.
 • W monografii zostały zawarte biografie naszych działaczy, tj. Weroniki Grabskiej –Martyniak, Stanisława Kiliana, Franciszka Juraszka i Bogdana Sroki.
 • Nawiązaliśmy ściślejszą współpracę ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Zarzeczu, które cały czas prężnie się rozwija.
 • Z mapy Oddziału z dniem 1 października 2011 roku zostało wykreślone szkolne schronisko młodzieżowe ZAOLZIANKA w Istebnej.
 • Oddział odnotowuje znaczący spadek obozów wędrownych.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki w uznaniu za dotychczasową działalność na rzecz upowszechniania turystyki oraz długoletnią współpracę z Miastem Bielsko-Biała, Oddział w 2016 roku zostaje wyróżniony przez Prezydenta Miasta Pana Jacka Krywulta.
 • Członkowie Oddziału aktywnie uczestniczą w pracach Zarządu Głównego PTSM.
 • Działalność Oddziału oparta jest na pracy wolontariuszy – członków Oddziału.
POWRÓT DO STRONY GÓŁWNEJ
'"-->